بیانیه سطح خدمت دفتر بحران     بیانیه سطح خدمت دفتر امور بانوان و خانواده
    بیانیه سطح خدمت دفتر هماهنگی امور اقتصادی     بیانیه سطح خدمت دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک
   مدیران دستگاهها