شیوه نامه ی اعطای مجوز اقامت سرمایه گذاران خارجی
    شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی
    فرم درخواست سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی برای دریافت اقامت پنچ ساله
    فلوچارت مراحل اعطای مجوز اقامت