گزارش عملکرد
   ۱۰۰ روز با مردم    گزارش سفر دکتر زینی وند به شهرستان های ارزوئیه، بافت، رابر و بم - ۴ و ۵ دی ماه ۹۹
   گزارش سفر وزیر صمت و استاندار کرمان به شهرستان های رفسنجان و شهربابک۱۹ دی ماه     گزارش سفر استاندار کرمان به شهرستان های کوهبنان و زرند
    سفر استاندار کرمان به شهرستان های بم و ریگان     گزارش سفر ۱۴ مهرماه
    گزارش سفر استاندار به شهرستان های ارزوئیه و بافت     گزارش افتتاح پروژه بزرگ انتقال آب خلیج فارس به استان کرمان
    گزارش سفر به شهرستان بندرعباس