ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت راهنما لینک خدمت پیگیری خدمت نظرسنجی
۱ درخواست اتباع خارجی
۲ نظرسنجی و دریافت پیشنهادات از نحوه ی ارائه خدمات
۳ درخواست ملاقات عمومی با استاندار و مدیران
۴ پذیرش امریه در استانداری
۵ رسیدگی به تخلفات اداری و شکایات مردمی 10011269000
۶ صدور پروانه فعالیت برای سازمانهای مردم نهاد 10061080000
۷ رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمانهای مردم نهاد
۸ مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری
۹ رسیدگی به تخلفات اداری وشکایات مردمی وزارت کشور 10061073000
۱۰ تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال( موارد بانکی)
۱۱ هماهنگی با دستگاههای اجرائی جهت رسیدگی و رفع مشکلات بانـوان
۱۲ رسیدگی ورفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی استان باهمکاری دستگاه های ذیربط
۱۳ تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال (موارد زیر ساختی)
۱۴ رسیدگی به درخواست های اقوام و مذاهب
۱۵ اخـذ تابعیت فـرزندان متولد از ازدواج زنـان ایرانی با مـردان خارجی (تحصیل تابعیت مشمولین ماده واحده 979) 10031076101
۱۶ انتقال پرونده شناسایی اتباع خارجی
۱۷ تبدیل وضعیت اقامت اتباع (ابطال مدارک و لغو پناهندگی)
۱۸ ثبت ازدواج و تفکیک خانوار اتباع خارجی
۱۹ صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی 10031076100
۲۰ راهنمای تاسیس سمن های تخصصی بانوان و خانواده و ارائه طرح های پیشنهادی
۲۱ درخواست دستگاههای اجرائی برای صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه
۲۲ جابجایی تاکسی از شهری به شهر دیگر
۲۳ گسترش و احداث و تجهیز مراکز معاینه فنی در سطح استان
۲۴ رسیدگی به مسائل و مشکلات مراکز معاینه فنی خودروها
۲۵ رسیدگی به شکایات مربوط به فرآیند انجام مناقصات دستگاههای اجرائی
۲۶ ثبت گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه
۲۷ ثبت نام در سامانه مشاغل اقتصادی بانوان استان کرمان
۲۸ ثبت نام در سامانه کارا
۲۹ برقراری حقوق ورثه بازنشستگان
۳۰ تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال (پنجره واحد)
۱ ۲