10012163000 - مدیریت دهیاری ها و شوراها در استان
18052172000 - ارائه خدمات آموزشی در استان
12062152000 - راهبری و هماهنگی امور امنیتی و انتظامی استان
10012167000 - رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری هاو شوراهای سطح استان
100121664000 - خدمات امور مدیریت بحران در استان
19042159000 - خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان
13012165000 - حمایت از سرمایه گذاری استان